ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตำบลนิคมพัฒนา


ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง


สสอ.ขุขันธ์ร่วมประชุมไข้เลือดออกภาคีเครือข่ายตำบลนิคมพัฒนา


ตรวจคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยDM


ออกสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 1